Disclaimer

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden te lezen in samenhang met het Privacybeleid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en delen van andere websites die worden gesponsord door Novartis Consumer Health B.V. en die een hyperlink bevatten naar deze Gebruiksvoorwaarden. Het is mogelijk dat de eigenaar van dergelijke andere websites eigen aanvullende gebruiksvoorwaarden heeft. NB.: Bedrijven die zijn aangesloten bij Novartis hebben hun eigen Gebruiksvoorwaarden.

1. Regels voor gebruik van deze website, aanvaarding van regels en herziening van regels.

Als u deze website bezoekt, stemt u ermee in u te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Novartis Consumer Health B.V. kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde updaten. Omdat updates van toepassing zijn op uw gebruik van deze website, dient u deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de huidige Gebruiksvoorwaarden door te nemen.

2. Medische informatie/Aandoeningen.

De productinformatie op deze website wordt door Novartis Consumer Health B.V. uitsluitend verstrekt ter algemene informatie. Het doel van deze website is niet om volledige medische informatie te verstrekken. U moet altijd volledige medische informatie van uw arts die u het geneesmiddel voorschrijft of een andere gezondheidszorgadviseur krijgen. ALS U ZIEK BENT, MOET U ONMIDDELLIJK UW EIGEN ARTS OF BEHANDELAAR OPZOEKEN. WIJ BIEDEN GEEN PERSOONLIJKE MEDISCHE DIAGNOSE AAN OF SPECIFIEK PERSOONLIJK ADVIES OVER EEN BEHANDELING. Veel geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zijn uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen volledige medische informatie vinden in de bijsluiter van het product.

3. Wereldwijde producten.

Sommige producten die hier besproken worden, zijn mogelijk niet verkrijgbaar in alle landen of onder hetzelfde handelsmerk. De producten waarnaar wordt verwezen op deze website zijn mogelijk onderworpen aan verschillende voorschriften, afhankelijk van het land van gebruik. Het gevolg is dat de bezoekers mogelijk worden geïnformeerd dat deze website, of bepaalde delen van deze website, uitsluitend bestemd zijn voor bepaald soorten deskundigen of uitsluitend voor gebruikers in bepaalde landen. De informatie over deze producten kan van land tot land verschillen. Bezoekers van de website dienen bij de lokale medische instanties en regelgevende instanties te controleren of de informatie geschikt is voor hun land.

4. Gebruik van informatie.

U mag informatie van deze website, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, audio en video, uitsluitend downloaden voor uw eigen niet-commerciële gebruik. U mag deze informatie niet gebruiken of hergebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Novartis Consumer Health B.V. U moet elke auteursrechtverklaring of andere verklaring over intellectuele eigendomsrechten op materiaal dat u downloadt behouden en reproduceren. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u ziet of leest op deze website auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld, en niet mag worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van Novartis Consumer Health B.V., en dat die toestemming garandeert noch inhoudt dat, als u materialen weergegeven op de website gebruikt, dat geen inbreuk maakt op rechten van bedrijven die geen eigendom zijn van of aangesloten zijn bij Novartis Consumer Health B.V. Met uitzondering van deze beperkte vergunning geeft Novartis Consumer Health B.V. u geen licentie of recht op de informatie.

5. Handelsmerken/Intellectuele eigendomsrechten.

Tenzij anders vermeld, dient u ervan uit te gaan dat alle productnamen op deze website, al dan niet in een groot lettertype of met het handelsmerksymbool, handelsmerken van Novartis zijn. Deze website kan ook octrooien, door intellectuele eigendomsrechten beschermde informatie, technologieën, producten en processen, of andere intellectuele eigendomsrechten van Novartis Consumer Health B.V. en/of andere partijen bevatten of daarnaar verwijzen. Er wordt aan u geen licentie of recht op dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere intellectuele eigendomsrechten van Novartis Consumer Health B.V. en/of andere partijen verleend of toegekend.

6. Informatie die u aan ons verstrekt.

Met uitzondering van informatie die valt onder ons Privacybeleid, wordt alles wat u naar de website stuurt, behandeld als niet-vertrouwelijk. Alles wat u verzendt wordt eigendom van Novartis Consumer Health B.V. voor alle doeleinden. Het staat Novartis Consumer Health B.V. bovendien vrij om ideeën die u naar de website stuurt te gebruiken zonder u daarvoor te vergoeden.

7. Beperking van aansprakelijkheid.

Novartis Consumer Health B.V. spant zich er in redelijke mate voor in om te garanderen dat de informatie op deze website nauwkeurig en actueel is. Desondanks kan de informatie onjuistheden of fouten bevatten. Novartis Consumer Health B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde en onaangekondigd de informatie, en de producten en programma's die in dergelijke informatie worden beschreven, te wijzigen of deze website op te heffen. Novartis Consumer Health B.V. geeft geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid van de informatie. Novartis Consumer Health B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de content van de website. ALLE INFORMATIE WORDT VERSTREKT "ZOALS ZE IS". NOVARTIS GEEFT GEEN GARANTIE OVER DE VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OF HET MOGELIJKE GEBRUIK ERVAN. BEZOEKERS AAN DE WEBSITE DIENEN DE INFORMATIE DERHALVE ZORGVULDIG TE EVALUEREN. NOCH NOVARTIS CONSUMER HEALTH B.V. NOCH ENIGE ANDERE ONDERNEMING VAN DE NOVARTIS GROEP, NOCH EEN ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DEZE WEBSITE AAN U, IS AANSPRAKELIJK VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE OF VERVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, OF UIT FOUTEN OF OMISSIES IN DE CONTENT VAN DE WEBSITE. In sommige rechtsgebieden is uitsluiting van denkbare garanties niet toegestaan. Het kan dus zijn dat bovengenoemde uitsluiting niet op u van toepassing is. Novartis Consumer Health B.V. aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade aan of infectie door een virus van uw computerapparatuur of ander eigendom, wegens uw toegang tot deze website.

8. Links naar andere websites.

Links naar websites van derden kunnen zijn opgenomen voor het belang of gemak van bezoekers aan deze website, maar houden geen goedkeuring van deze websites in. We zullen trachten u te informeren, wanneer u deze website verlaat, dat de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de website van de derde verschillend kunnen zijn. Novartis Consumer Health B.V. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of rechtmatigheid van de content op een website van derden. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van derden.

9. Posten op deze website.

Novartis Consumer Health B.V. zegt niet toe om discussies, postings en dergelijke op deze website te controleren of te inspecteren. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit geposte content. Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, smadelijk, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te posten of te verzenden, of materiaal dat gedrag inhoudt of aanmoedigt dat zou worden beschouwd als een strafbaar feit, dat aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins zou neerkomen op overtreding van de wet. NOVARTIS CONSUMER HEALTH B.V. ZAL VOLLEDIG MEEWERKEN MET RECHTSHANDHAVINGSINSTANTIES OF RECHTERLIJKE BESLISSINGEN DIE NOVARTIS CONSUMER HEALTH B.V. VERZOEKEN OF OPDRACHT GEVEN OM DE IDENTITEIT VAN IEMAND DIE DERGELIJKE INFORMATIE OF MATERIALEN POST, BEKEND TE MAKEN. Als we dat juist achten, kunnen we onmiddellijk en onaangekondigd corrigerende actie ondernemen, waaronder voorkomen dat de gebruiker de website gebruikt en informatie, gegevens en content verwijderen die door de gebruiker op de website werd geplaatst.